ITU2- hankkeessa kehittämistyötä tehdään osallistuvan yhteiskehittämisen lähestymistavan ja – menetelmien mukaisesti. Kehittämistyön taustalla on osallistuva työelämän tutkiva kehittäminen, joka pohjautuu osallistuvaan toimintatutkimukseen. Kehittämistyön alussa on tärkeä analysoida aikaisempia tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia sekä toimivia, hyviksi todettuja käytäntöjä. Vallitseva nykytila palvelutarpeiden ja toimintakäytäntöjen näkökulmasta sekä olemassa oleva lainsäädäntö määrittävät myös kehittämisen painopisteitä.

Osallistuvaan yhteiskehittämiseen osallistuvat Rajakylän asukkaat, Oulun kaupungin työntekijät, järjestöjen toimijat ja projektityöntekijät. Yhteiskehittämisessä käytetään erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä.

Kehittäminen tapahtuu työpajoissa joissa kerätään olemassa oleva tieto, mielipiteet ja kokemukset.  Työpajoissa syntynyt tieto analysoidaan ja analysoitu tieto arvioidaan uusissa työpajoissa.  Kehittäminen on myös syntyneiden tulosten kokeilua. 

Kehittämistyötä ohjaavat ja siitä vastaavat Päivi Vuokila-Oikkonen ja Susanna Hyväri

 

Yhdessä kehittämisestä voit lukea:

Päivi Vuokila-Oikkonen & Pirkko Pätynen. 2017. Osallistavan yhteiskehittämisen prosessi. Esimerkkinä osallisuutta ja uusia palvelumalleja moniammatillisen palveluohjauksen keinoin (OSUMA) –projekti. Tampere: Juvenes Print Oy. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/132919/Diak_puheenvuoro_8_978-952-493-296-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Päivi Vuokila-Oikkonen & Susanna Hyväri 2015. Toimijoita osallistava kehittämisprosessi- esimerkkinä Oulun mielenterveyspalvelujen rajapintatyön  mallintaminen.  Teoksessa Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen (toim).  OSALLISUUTTA, OPPIMISTA JA ARVIOINTIA Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja 2015.pp. 65-79. Saatavana sähköisesti http://urn/URN:ISBN:978-952-493-233-2

Päivi Vuokila-Oikkonen, Anna Onnela & Terttu Turunen. 2016. Johtajuuden merkitys uuden toimintamallin kehittämisessä palvelujärjestelmään.   Teoksessa Aija Kettunen, Päivi Vuokila-Oikkonen  & Anne Määttä (toim.) Hyvinvointipalvelut toimiviksi. pp 33- 48. Diak Työelämä 5 Tampere:  Juvenes Print Oy.

Päivi Vuokila-Oikkonen. 2016. Ensimmäisen kohtaamisen merkitys työelämän kehittämisprosessissa. Ratkes. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen kulttuurin lehti , 1, 19-22.

Pirkko Pätynen, Päivi Vuokila-Oikkonen ja Merja Norontaus. 2016 . OSUMA-hankkeen osallistava kehittämisprosessi Pieksämäellä. Teoksessa: Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka & Päivi Vuokila-Oikkonen OSALLISUUS YHTEISKUNNALLISENA HAASTEENA. Diakin TKI vuosikirja 2 . Tampere; Juvenes Print.  pp. 125-140